Bungalowpark Mooyeveld
Vaste plaatsen RECRON voorwaarden

Vaste plaatsen RECRON voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. overeenkomst: overeenkomst tussen de recreant en de ondernemer inzake het gebruik van de plaats;
  2. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangegaan is;
  3. ondernemer: degene die met de recreant de overeenkomst inzake de plaats heeft gesloten;
  4. plaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een kampeermiddel geplaatst te houden, ongeacht de periode van gebruik;
  5. kampeermiddel: (sta)caravan, chalet, zomerhuisje e.d.; Een zomerhuisje is een kampeermiddel dat ter plaatse is gebouwd (steen voor steen of plank voor plank) en dat voor toepassing van deze voorwaarden als niet verplaatsbaar kampeermiddel wordt beschouwd;
  6. geschakeld/dubbel kampeermiddel: twee of meer delen van een (sta)caravan of chalet, ieder met een eigen chassis, die van fabriekswege zo zijn geconstrueerd dat zij samen, op de plaats gemonteerd, één geheel vormen. Een aanbouwsel aan het kampeermiddel of een toevoeging in welke vorm dan ook (waaronder serres en veranda’s) maakt een kampeermiddel geen geschakeld/dubbel kampeermiddel;
  7. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon;
  8. derde: iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreant(en), die met instemming van de recreant en de ondernemer gebruik maakt van en/of verblijft op de plaats van de recreant;
  9. informatie: door de ondernemer schriftelijke of elektronisch beschikbaar gestelde gegevens op basis waarvan deze overeenkomst mede is gesloten, inzake het gebruik van de plaats, de voorzieningen en het verblijf (waaronder te verstaan onder andere deze RECRON-voorwaarden, gedragsregels, verkoopvoorwaarden, bemiddelingsvoorwaarden, vereisten van onderhoud en gebruik van het kampeermiddel, bestemming van het terrein, openingstijden, regels omtrent het gebruik door derden);
  10. overeenkomstjaar: de periode van één jaar welke aanvangt op de datum tegen welke de overeenkomst gebruikelijk op het recreatiebedrijf van de ondernemer wordt verlengd;
  11. jaargeld: de per overeenkomstjaar door de recreant aan de ondernemer verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de plaats;
  12. aansluitkosten: eenmalige kosten voor de aansluiting van het kampeermiddel op de reeds bestaande nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, riool, communicatie, etc.) en de toegang tot het gebruik hiervan;
  13. aanlegkosten: eenmalige kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen tot het overnamepunt;
  14. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
  15. annulering: beëindiging van de overeenkomst vóór de ingangsdatum door de recreant;
  16. herstructurering: een andere inrichting aan (een deel van) het terrein geven;
  17. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP 's-Gravenhage (bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591 XR 's-Gravenhage), samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON.
  18. een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.
 2. De in deze voorwaarden genoemde termijnen zijn vervaltermijnen.


Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats ter beschikking met het recht daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type te plaatsen en geplaatst te houden.
 2. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer, aan het kampeermiddel wijzigingen aan te brengen waardoor deze niet meer verplaatsbaar wordt. Een aanbouwsel aan het kampeermiddel of een toevoeging in welke vorm dan ook (waaronder serres en veranda’s) laat onverlet dat het kampeermiddel verplaatsbaar is. Indien het kampeermiddel als gevolg van ouderdom of de staat waarin het verkeert niet meer verplaatsbaar is, wordt het kampeermiddel, voor de toepassing van deze voorwaarden, niettemin als verplaatsbaar beschouwd.
 3. De recreant mag het kampeermiddel enkel vervangen door een kampeermiddel van een vergelijkbaar type. Bij vervanging wordt, onder dezelfde voorwaarden, een nieuwe overeenkomst gesloten.
 4. De ondernemer dient de informatie als bedoeld in artikel 1.i, vooraf aan het sluiten van de overeenkomst aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk of elektronisch aan de recreant bekend.
 5. De recreant is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer de naam, het adres, de woonplaats van hem en zijn mederecreant(en) te verstrekken conform de gemeentelijke basis administratie en onmiddellijk bij elke wijziging.
 6. De recreant is verplicht de voorwaarden en regels die onderdeel zijn van de informatie als bedoeld in artikel 1.i van de ondernemer na te leven. De recreant draagt er zorg voor dat (een) mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven, de voorwaarden en de regels die onderdeel zijn van de informatie van de ondernemer naleven.
 7. Daar waar het gestelde in de overeenkomst en/of de regels die onderdeel zijn van de informatie van de ondernemer voor de recreant nadelig is of zijn ten opzichte van de RECRON-voorwaarden, prevaleren de RECRON-voorwaarden.
 8. De recreant verklaart met het sluiten van deze overeenkomst dat het kampeermiddel zijn eigendom is en dat hij deze overeenkomst sluit met instemming van zijn eventuele partner voor zover hij met deze partner een gezamenlijk vermogen heeft.


Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van een overeenkomstjaar en het daaropvolgende overeenkomstjaar. Zij wordt na afloop daarvan telkens automatisch voor één overeenkomstjaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden.
 2. In afwijking van het eerste lid kunnen de recreant en de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst bepalen dat de overeenkomst op een bepaalde datum van rechtswege zal eindigen.


Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. Het jaargeld is overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer vastgestelde tarieven. De ondernemer dient aan te geven wat in het jaargeld is inbegrepen. De ondernemer dient aan te geven welke bedragen hij naast het jaargeld in rekening brengt.
 2. De ondernemer heeft het recht, ook na vaststelling van de tarieven en/of jaargeld, kosten ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de recreant door te berekenen.
 3. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst de aansluitkosten schriftelijk of elektronisch bekend maken. Aansluitkosten worden niet verminderd of gerestitueerd.
 4. Indien de recreant aan de ondernemer aanlegkosten heeft voldaan zal de ondernemer bij de beëindiging van de overeenkomst deze kosten restitueren onder aftrek van een afschrijving van 10% per (gedeelte van een) jaar.
 5. De ondernemer maakt drie maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant schriftelijk of elektronisch bekend wat het jaargeld voor het komende overeenkomstjaar is.
 6. De ondernemer heeft het recht eenmaal per overeenkomstjaar het jaargeld te verhogen. De ondernemer kan de prijs slechts aanmerkelijk verhogen indien hij dit ten minste achttien maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld.


Artikel 5: Informatie

 1. Bij een wijziging van de informatie dient de ondernemer rekening te houden met bestaande situaties en afspraken.
 2. Een ingrijpende wijziging van de informatie dient de ondernemer uiterlijk zes maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant bekend te maken.
 3. Bij een ingrijpende wijziging van de informatie heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.


Artikel 6: Betaling

 1. De recreant dient de ondernemer met inachtneming van de afgesproken termijnen te betalen.
 2. Indien de recreant, ondanks schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning, niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. De leden 3, 4, 5 en 6 van artikel 14 zijn van overeenkomstige toepassing.
 4. Na de schriftelijke aanmaning komen ten laste van de recreant de door de ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten conform de op dat moment geldende wettelijke staffel en de wettelijke rente over de te vorderen som. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van deze wettelijke normen.


Artikel 7: Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst is de recreant een percentage van het jaargeld als vergoeding aan de ondernemer verschuldigd als volgt:
  1. 15% bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum;
  2. 50% bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum;
  3. 75% bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum;
  4. 90% bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum;
  5. 100% bij annulering op de dag van de ingangsdatum.
 2. De vergoeding wordt in redelijkheid verminderd en het eventueel te veel betaalde gerestitueerd indien, op voordracht van de recreant, de ondernemer en een derde voor de plaats een overeenkomst sluiten voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. De ondernemer heeft recht op vergoeding van de administratiekosten.


Artikel 8: Gebruik door (een) derde(n)

Gebruik door (een) derde(n) van de plaats en/of het kampeermiddel is slechts toegestaan na schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden.

Artikel 9: Verkoop kampeermiddel

 1. Verkoop van het kampeermiddel is te allen tijde toegestaan. De verkoop van het kampeermiddel met behoud van plaats is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 2. De ondernemer kan verkoopvoorwaarden hanteren welke de recreant in acht dient te nemen.
 3. De recreant die het kampeermiddel verkoopt dient dit voorafgaand aan de verkoop aan de ondernemer bekend te maken. Bij levering van het kampeermiddel eindigt de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang. Het staat de ondernemer vrij al dan niet met de koper een overeenkomst aan te gaan. De ondernemer mag het sluiten van de overeenkomst met de koper niet afhankelijk stellen van een financiële tegemoetkoming of van een opdracht tot bemiddeling aan de ondernemer.
 4. Het staat de recreant vrij zijn kampeermiddel zelf te verkopen dan wel de ondernemer, of -na schriftelijke toestemming van de ondernemer- een derde, hiervoor in te schakelen. Indien de recreant de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde opdracht geeft op te treden als bemiddelaar bij de verkoop van het kampeermiddel kan dit uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst.
 5. Bij de opdracht als bedoeld in de tweede zin van het vierde lid, bedraagt de bemiddelingsvergoeding een vastgesteld overeengekomen bedrag of een bepaald percentage van de verkoopprijs. Deze bemiddelingsvergoeding dient in redelijke verhouding te staan tot de te verwachten uren en kosten die de bemiddelaar maakt of zal maken voor zijn opdracht.
  In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde kunnen recreant en ondernemer voorafgaand aan de bemiddeling een vergoeding van de kosten en uren van de ondernemer op basis van nacalculatie overeenkomen. De ondernemer specificeert deze kosten en uren.
  De ondernemer verstrekt aan de recreant schriftelijk of elektronisch een kwitantie.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel blijft de recreant het jaargeld voor het lopende overeenkomstjaar of de overeengekomen contractperiode verschuldigd.
 7. De recreant heeft recht op vermindering van het jaargeld dan wel restitutie van het teveel betaalde jaargeld voor het resterende deel van het overeenkomstjaar indien:
  1. ontruiming van de plaats voor 1 juli van het lopende overeenkomstjaar plaats heeft en
  2. een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en
  3. er geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein.
 8. Voor de koper met wie een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan zijn de dan geldende voorwaarden en informatie zoals bedoeld in artikel 1.i van toepassing.Artikel 10: Beëindiging door de recreant

 1. De recreant kan de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende overeenkomstjaar schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de recreant overlijdt, hebben zijn mederecreanten -voor zover zij daartoe gerechtigd zijn- het recht de overeenkomst over te nemen. Zij dienen de ondernemer zo spoedig mogelijk van hun beslissing in kennis te stellen.
  Indien er geen mederecreanten zijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat daartoe opzegging vereist is.
  Het staat de ondernemer vrij met een erfgenaam, die niet als mederecreant op de overeenkomst staat, al dan niet een overeenkomst te sluiten.
  Indien geen nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, krijgen de erven die de verplichtingen van de overledene overnemen een redelijke termijn de plaats leeg op te leveren. Het vooruitbetaalde jaargeld voor het resterende deel van de contractperiode wordt aan hen vanaf het moment van ontruiming gerestitueerd, tenzij ontruiming na 1 juli van het lopende contractjaar plaats heeft.
  De recreant vrijwaart de ondernemer voor eventuele vorderingen die verband houden met het overlijden van hemzelf en die betrekking hebben op de overeenkomst en/of de plaats en/of het kampeermiddel en/of daaraan gerelateerde zaken.
 3. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 15.


Artikel 11: Beëindiging door de ondernemer

 1. De ondernemer kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen indien:
  1. de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) ondanks schriftelijke waarschuwing de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de regels in de informatie van de ondernemer en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de ondernemer en/of andere gasten bezorgt, dan wel de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  2. de recreant ondanks schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
  3. (een) overheidsmaatregel(en) de ondernemer noodzaakt/noodzaken tot beëindiging van de overeenkomst De ondernemer dient de recreant over de overheidsmaatregel(en) schriftelijk of elektronisch te informeren binnen drie maanden nadat de overheid de te nemen maatregel heeft aangekondigd;
  4. de bedrijfsvoering van de ondernemer ophoudt te bestaan. De bedrijfsvoering eindigt niet van rechtswege bij verkoop van het bedrijf.
  5. het kampeermiddel, ondanks schriftelijke waarschuwing en na een redelijke termijn voor aanpassing, niet aan de milieu- en/of veiligheidseisen voldoet;
  6. het kampeermiddel van de recreant ondanks schriftelijke waarschuwing in een zodanig slechte staat verkeert, dat het aanzien van het terrein en de directe omgeving wordt geschaad. In de schriftelijke waarschuwing dient de ondernemer aan te geven wat de recreant binnen minimaal een halfjaar na dagtekening van de schriftelijke waarschuwing dient te vernieuwen of aan te passen;
  7. de verhouding tussen de ondernemer en de recreant, ondanks schriftelijke waarschuwing, duurzaam is ontwricht zodat in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat. De ondernemer dient de ontwrichting bij schriftelijke opzegging te motiveren;
  8. de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het terrein tot uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is geplaatst, nodig is. Om tot opzegging te kunnen overgaan moet de ondernemer een concreet en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde vergunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn te verwachten is.
 2. Opzegging door de ondernemer geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrijven of persoonlijk overhandigde brief met inachtneming van een termijn van drie maanden tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar.
 3. Bij opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub h van het eerste lid dient de ondernemer een opzegtermijn van één jaar in acht te nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.
 4. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 15.


Artikel 12: Herstructurering

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op een overeenkomt voor een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel.
 2. De ondernemer zorgt er zo veel mogelijk voor dat de recreant in de periode voor aanvang van de herstructurering niet op hinderlijke wijze in zijn recreatiegenot wordt gestoord door de voorbereidende werkzaamheden.
 3. In geval van herstructurering waarbij de ondernemer de overeenkomst beëindigt, is de ondernemer verplicht de recreant zo mogelijk een plaats (minimaal gelijkwaardig) op het terrein aan te bieden. tenzij het kampeermiddel, gezien de leeftijd van het kampeermiddel en/of de staat waarin deze verkeert, niet meer op het terrein past.
 4. Indien de ondernemer en de recreant op grond van het derde lid een nieuwe overeenkomst sluiten draagt de ondernemer de direkte kosten van de verplaatsing van het kampeermiddel en een eventuele berging die met schriftelijke toestemming van de ondernemer op de plaats is aangebracht.
  De ondernemer vergoedt niet de eventuele verplaatsingskosten voor de verplaatsing van andere zaken zoals serres, terrassen, (aan)bouwsels in welke vorm dan ook, tegelwerk, bestrating en beplanting.
  De ondernemer kan in plaats van het vergoeden van de direkte kosten zoals hiervoor in dit lid bepaald kiezen voor verplaatsing van het kampeermiddel en de eventuele berging, één en ander met inachtneming van de voorwaarden van de RECRON verplaatsingsovereenkomst.

  1. Indien sprake is van een verplaatsbaar kampeermiddel en een minimaal gelijkwaardige plaats niet op het terrein beschikbaar is, heeft de recreant de plaats te ontruimen en heeft hij recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten indien hij de plaats heeft ontruimd overeenkomstig artikel 15 lid 1. De verplaatsingskosten vanaf de plaats tot buiten het terrein zijn voor rekening van de ondernemer.
   Indien de recreant een minimaal gelijkwaardige plaats op het terrein wordt aangeboden onder de verplichting voor de recreant te moeten bijdragen in de aanlegkosten zoals bedoeld onder art 1.1 sub m, heeft de recreant het recht de plaats te weigeren en kan hij aanspraak maken op de tegemoetkoming zoals bedoeld in lid 6.
  2. Indien het kampeermiddel ondanks het bepaalde in het tweede lid van artikel 2 niet meer verplaatsbaar is en er voor de recreant voor een ander kampeermiddel een minimaal gelijkwaardige plaats niet beschikbaar is, heeft de recreant het recht op een tegemoetkoming in verband met de verwijdering van het kampeermiddel;
 5. De tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van het kampeermiddel als bedoeld in lid 5 onder a en de tegemoetkoming als bedoeld in lid 5 onder b bedraagt € 1.482 In het geval van een verplaatsbaar en niet meer verplaatsbaar geschakeld/dubbel kampeermiddel bedraagt de tegemoetkoming € 2.223. De ondernemer heeft het recht de tegemoetkoming met vorderingen op de recreant te verrekenen.
 6. In het geval van een herstructurering waarbij de ondernemer de overeenkomst beëindigt, en op het terrein een minimaal gelijkwaardige plaats niet beschikbaar is heeft de recreant indien hij voor het einde van de overeenkomst de plaats ontruimt en deze opgeruimd beschikbaar stelt aan de ondernemer recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van de overeenkomst.
  De laatste 6 maanden van de opzegtermijn van één jaar kan de recreant gratis gebuik maken van de plaats. Kosten omtrent het gebruik van voorzieningen, gas, water, elektra, kabel, riool etc. komen gedurende deze 6 maanden wel voor rekening van de recreant.
 7. Ondernemer en recreant kunnen overeenkomen dat de recreant het kampeermiddel aan de ondernemer levert en dat de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten als bedoeld in lid 5 onder a of de tegemoetkoming in de verwijderingskosten in lid 5 onder b wordt verrekend met de werkelijke ontruimings- en opruimingskosten.
 8. De tegemoetkoming in de verplaatsingskosten wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst per 1 januari 2016, geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer reeks alle huishoudens zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek in juni van het voorgaande jaar.
 9. Voor zover niet geregeld in lid 7 van dit artikel worden de ontruiming en opruiming van de plaats geregeld in artikel 15.


Artikel 13: Tussentijdse beëindiging

 1. Bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft de recreant het jaargeld verschuldigd exclusief de kosten wegens het verbruik van gas, water, elektra en gebruik van riool maar inclusief de kosten voor communicatieverbindingen in verband met reeds door de ondernemer aangegane verplichtingen voor de resterende periode van de overeenkomst tenzij een direct voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein. Indien een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en een gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein heeft de recreant recht op vermindering van het jaargeld over de resterende periode van de overeenkomst te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand. Indien de ondernemer een recreant heeft gevonden die de plaats wil gebruiken dan heeft deze voorrang.
 2. De recreant heeft geen recht op vermindering van het jaargeld indien de overeenkomst door de ondernemer is beëindigd op grond van een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad aan de zijde van de recreant.
 3. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 15.


Artikel 14 Tussentijdse beëindiging door de ondernemer bij een toerekenbare tekortkoming en/ of onrechtmatige daad

 1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(en) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat hij de overeenkomst in stand laat, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks met inachtneming van het tweede en derde lid. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. De ondernemer heeft het recht het gebruik van de plaats en/of het kampeermiddel met onmiddellijke ingang te verbieden en de nutsvoorzieningen af te sluiten indien niet wordt voldaan aan de veiligheidseisen. De ondernemer maakt schriftelijk bekend hoe de plaats en/of het kampeermiddel aangepast dient te worden. De recreant heeft na de schriftelijke bekendmaking een termijn van 1 maand om de plaats en/of het kampeermiddel in overeenstemming met de geldende veiligheidseisen te brengen. In het geval na afloop van de termijn de plaats en/of het kampeermiddel naar het oordeel van de ondernemer nog steeds niet voldoet aan de veiligheidseisen maakt de ondernemer dit aan de recreant schriftelijk gemotiveerd bekend en heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst maakt de ondernemer aan de recreant bekend met een aangetekende of persoonlijk overhandigde brief. In die brief dient de ondernemer de recreant te wijzen op de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie en op de termijn die de recreant daarbij in acht dient te nemen.
 4. De ondernemer kan in dringende gevallen de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) verbieden gebruik te maken van de plaats en/of het kampeermiddel vanaf het moment van opzegging, tenzij de geschillencommissie anders bepaalt.
 5. Na de beëindiging dient de recreant zijn plaats te ontruimen en het kampeermiddel van het terrein te verwijderen en is het betreden van het terrein hem, de mederecreant(en) en/of derden verboden.
 6. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 15.Artikel 15: Ontruiming

 1. Onder ontruiming door de recreant wordt verstaan het van de plaats en van het terrein verwijderen van al hetgeen zich op de laatste dag van de overeenkomst op de plaats bevindt of heeft bevonden uitgesloten eigendommen van de ondernemer.
 2. Indien de recreant de beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer betwist en het geschil tijdig heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie, mag de ondernemer niet overgaan tot ontruiming, alvorens de Geschilencommissie daarin uitspraak heeft gedaan.
 3. In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door de recreant dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer op te leveren uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode.
 4. In het geval van een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de recreant dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer op te leveren uiterlijk op de datum waartegen de overeenkomst tussentijds is beëindigd.
 5. Indien de recreant niet voldoet aan het bepaalde in het derde lid heeft de ondernemer het recht na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn, de plaats te ontruimen en op te ruimen. In de schriftelijke sommatie dient de ondernemer de recreant te wijzen op het bepaalde in het achtste en negende lid.
 6. In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer op te leveren uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode.
 7. In het geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer dient de recreant de plaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer op te leveren binnen een redelijke termijn met een maximum van één maand vanaf de datum waartegen de overeenkomst tussentijds is beëindigd.
 8. Indien de recreant niet voldoet aan het bepaalde in het vijfde of zesde lid heeft de ondernemer, het recht de plaats te ontruimen en op te ruimen. Indien de recreant de beëindiging of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer betwist en het geschil tijdig heeft voorgelegd aan de geschillencommissie, mag de ondernemer niet overgaan tot ontruiming, alvorens de beslissing van de geschillencommissie hem daartoe het recht geeft.
 9. Vanaf het moment dat de ondernemer het recht toekomt de plaats te ontruimen en op te ruimen zijn de in redelijkheid gemaakte kosten van ontruimen en opruimen en eventuele stallingskosten voor rekening van de recreant en heeft de ondernemer het recht deze kosten te verrekenen met geldelijke verplichtingen van de ondernemer aan de recreant onverminderd het bepaalde in het tiende lid.
 10. Vanaf het moment dat de ondernemer het recht toekomt de plaats te ontruimen en op te ruimen wordt de recreant geacht afstand te hebben gedaan van al hetgeen zich op de plaats bevindt.
  1. De ondernemer heeft het recht, indien de waarde dat rechtvaardigt, al hetgeen zich op de plaatsbevindt op kosten van de recreant openbaar te laten verkopen;
  2. Indien de kosten van een openbare verkoop de geschatte opbrengst zouden overtreffen heeft de ondernemer het recht al hetgeen zich op de plaats bevindt op kosten van de recreant onderhands te verkopen;
  3. De ondernemer heeft het recht de opbrengst van een openbare of onderhandse verkoop te verrekenen met alle geldelijke verplichtingen van de recreant aan de ondernemer. Bij gebruikmaking van dit recht dient de ondernemer een eventuele meeropbrengst met een gespecificeerde afrekening aan de recreant af te dragen;
  4. De ondernemer heeft het recht elke zaak die in redelijkheid niet te verkopen is op kosten van de recreant als afval af te laten voeren en te vernietigen.
 11. De recreant is niet aansprakelijk voor door hem bij de ontruiming en/of opruiming veroorzaakte schade die hem niet kan worden toegerekend. Indien bij de ontruiming en/of opruiming schade ontstaat door veranderingen in/aan/op het terrein veroorzaakt door de ondernemer, is de ondernemer aansprakelijk.
 12. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming en/of opruiming, die hem niet kan worden toegerekend.
 13. De recreant vrijwaart de ondernemer voor de gevolgen van de eventuele aanwezigheid van asbest en chemisch afval op de plaats, tenzij die aanwezigheid verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de ondernemer liggen. De kosten van het verwijderen, afvoeren en verwerken van asbest en chemisch afval zijn in het eerst bedoelde geval voor rekening van de recreant.


Artikel 16: Wet- en regelgeving

 1. De recreant zorgt er voor dat de plaats en het kampeermiddel steeds voldoet aan de milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege of door de ondernemer zijn en worden gesteld.
 2. De ondernemer heeft het recht zich toegang te verschaffen tot het kampeermiddel van de recreant of hiertoe toestemming te geven aan een door hem aan te wijzen derde om het kampeermiddel op de in het eerste lid bedoelde eisen te controleren. De controle dient tevoren schriftelijk door de ondernemer aan de recreant bekend gemaakt te worden.


Artikel 17: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke staat van onderhoud te houden.
 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, bouwsels (zoals serre’s of veranda’s), tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer.


Artikel 18: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere schade dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht dan wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt van de recreant, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 7. De ondernemer dient na melding door de recreant van overlast veroorzaakt door (een) andere recreant(en) op het terrein, passende maatregelen te nemen.


Artikel 19: Geschillenregeling

 1. De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.
 2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
 3. In geval van een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.
  Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de recreant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
  Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.


Artikel 20: Nakomingsgarantie

RECRON zal de verplichting van de ondernemer indien deze RECRON-lid is ten tijde van het aanhangig maken van het geschil tegenover de recreant, hem in een beslissing door de geschillencommissie opgelegd, overnemen onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Regeling Nakomingsgarantie (zie: www.recron.nl/nakomingsgarantie), indien de ondernemer de beslissing niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft opgevolgd.


Artikel 21: Wijzigingen

Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en de Consumentenbond, tot stand komen.


Artikel 22: Toepasselijkheid

 1. De ondernemer is verplicht deze voorwaarden vanaf 1 maart 2016 op alle overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 2. De ondernemer heeft de verplichting om deze voorwaarden aan de recreant te overhandigen of toe te zenden.